Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα:
Τεχνικός Ασφαλείας Εργοδότες Γ’ κατηγορίας
Διάρκεια 10 ώρες

Το επιμορφωτικό πρόγραμμα περιλαμβάνει συγκεκριμένο θεματολόγιο από το Υπουργείο Εργασίας που σκοπό έχει την προετοιμασία των εργοδοτών και εργαζομένων που υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις και κατόπιν επιμόρφωσης δύνανται να αναλάβουν τις υποχρεώσεις του Τεχνικού Ασφαλείας σε επιχειρήσεις ενταγμένες στη Γ’ Κατηγορία επικινδυνότητας και απασχολούν έως (50) εργαζομένους.

 

Θεματική Ατζέντα του Προγράμματος Κατάρτισης

 • Οι κίνδυνοι στην εργασία (τα αποτελέσματα των κινδύνων, η σημασία της πρόληψης, γενικές αρχές της πρόληψης, αντιμετώπιση των κινδύνων)
 • Η έννοια του εργατικού ατυχήματος και της επαγγελματικής ασθένειας (αναγγελία, διερεύνηση και καταγραφή)
 • Η αρχή της ευθύνης του εργοδότη, ποινικές και διοικητικές κυρώσεις
 • Γενικές υποχρεώσεις των εργοδοτών
 • Νομοθετικό πλαίσιο για την ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων
 • Υποχρεώσεις και καθήκοντα του τεχνικού ασφάλειας και του γιατρού εργασίας
 • Η συμμετοχή των εργαζομένων (δικαιώματα και υποχρεώσεις)
 • Επίβλεψη της υγείας των εργαζομένων (υποχρεώσεις των εργοδοτών και δικαιώματα των εργαζομένων)
 • Σχεδιασμός ενεργειών και εκπαίδευση σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης (πυρκαγιάς, σεισμού, ατυχήματος κλπ)
 • Προστασία των νέων, εγκύων, λεχώνων και γαλουχουσών εργαζομένων
 • Εργασίες με ηλεκτρονικούς υπολογιστές
 • Ελάχιστες προδιαγραφές των χώρων εργασίας σύμφωνα με το π.δ. 16/96 Διαμόρφωση θέσεων εργασίας – εργονομικές διευθετήσεις. Γραπτή εκτίμηση του επαγγελματικού κινδύνου
 • Ανύψωση, μεταφορά, διακίνηση και στοίβαξη φορτίων
 • Επικίνδυνες εργασιακές ουσίες. Επικίνδυνοι χημικοί παράγοντες στο εργασιακό περιβάλλον.
 • Κίνδυνοι από τεχνικό εξοπλισμό
 • Κίνδυνοι από το ηλεκτρικό ρεύμα
 • Γραπτή εκτίμηση του επαγγελματικού κινδύνου
 • Νομική υποχρέωση, πρακτικές οδηγίες για τη σύνταξη της. Αναφορά στο εργαλείο OIRA
 • Χαρακτηριστικά παραδείγματα εκτίμησης επαγγελματικού κινδύνου (τα παραδείγματα πρέπει να καλύπτουν τις ανάγκες όλων των εκπαιδευομένων – παρουσίαση της λειτουργίας ενός από τα διαθέσιμα εργαλεία OIRA, http://www.oiraproject.eu/oira-tools)
 • Κλείσιμο σεμιναρίου (τεστ πολλαπλών επιλογών)

Τεχνικός Ασφαλείας Εργοδότες – Εργαζόμενοι Β’ κατηγορίας
Διάρκεια 35 ώρες

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα περιλαμβάνει συγκεκριμένο θεματολόγιο από το Υπουργείο Εργασίας που σκοπό έχει την  προετοιμασία των εργοδοτών και εργαζομένων που υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις & κατόπιν επιμόρφωσης δύνανται να αναλάβουν τις υποχρεώσεις του Τεχνικού Ασφαλείας σε επιχειρήσεις ενταγμένες στην  Κατηγορία  επικινδυνότητας Β’.

Οι προϋποθέσεις και τα τυπικά προσόντα των ενδιαφερομένων ανάλογα  και με τον αριθμό των εργαζομένων της επιχείρησης είναι:

Μέχρι 3 εργαζόμενους: ο εργοδότης απαιτείται να διαθέτει άδεια άσκησης τεχνικού επαγγέλματος εμπειροτέχνη, σε αντικείμενο σχετικό με της επιχείρησης ή να διαθέτει 10 χρόνια αποδεδειγμένη λειτουργία της επιχείρησης με βεβαίωση επιμελητηρίου ή έναρξη άσκησης επαγγέλματος από την εφορία,

Μέχρι 6 εργαζόμενους: ο εργοδότης απαιτείται να διαθέτει πτυχίο τεχνικής ειδικότητας (ή πτυχίο πιστοποίησης εφόσον προβλέπεται πιστοποίηση) από ΤΕΕ, ΙΕΚ ή άλλη αναγνωρισμένη Τεχνική Επαγγελματική   σχολή  ή απολυτήριο ΤΕΛ, σε αντικείμενο συναφές με τη δραστηριότητα της επιχείρησής του.

Μέχρι 19 εργαζόμενους: ο εργοδότης απαιτείται να είναι πτυχιούχος ΑΕΙ -ΤΕΙ, με μία από τις ειδικότητες τεχνικών ασφάλειας.

Οι εργαζόμενοι απαιτείται να έχουν πτυχίο τεχνικής ειδικότητας (ή πτυχίο πιστοποίησης εφόσον προβλέπεται πιστοποίηση) από ΤΕΕ, ΙΕΚ ή άλλης αναγνωρισμένης Τεχνικής Επαγγελματικής σχολής ή απολυτήριο ΤΕΛ, ή άδεια άσκησης επαγγέλματος εμπειροτέχνη και οκτώ (8) χρόνια τουλάχιστον προϋπηρεσίας από την απόκτηση του τίτλου σπουδών.

Τα προγράμματα εγκρίνονται από την αρμόδια Δ/νση του Υπουργείου Εργασίας, ενώ στους εκπαιδευομένους χορηγείται πιστοποιητικό παρακολούθησης βάσει σχετικής Υπουργικής Έγκρισης.

Θεματική Ατζέντα του Προγράμματος Κατάρτισης

 • Εισαγωγή στην ασφάλεια της εργασίας.
 • Γενικές αρχές του εθνικού μας δικαίου για την ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων
 1. Αρχή της ευθύνης του εργοδότη
 2. Υποχρεώσεις των εργοδοτών, των εργαζομένων, του κράτους
 3. Τεχνικά έργα – Ημερολόγιο μέτρων ασφάλειας- Φάκελος και Σχέδιο ασφάλειας και υγείας – Εκ των προτέρων γνωστοποίηση – Εκσκαφές- Κατεδαφίσεις- Διακίνηση υλικών
 4. Η συμμετοχή των εργαζομένων
 5. Επίβλεψη της υγείας των εργαζομένων
 6. Κυρώσεις
 • Συνοπτική παρουσίαση των νομοθετημάτων για την ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων.
 • Υποχρεώσεις των διαφόρων παραγόντων ενός τεχνικού έργου
 • Τεχνικός ασφάλειας
 1. Καθήκοντα και υποχρεώσεις
 2. Οργάνωση υπηρεσίας – Διαδικασίες επιθεώρησης – Λίστες ελέγχου
 • Καταγραφή και διερεύνηση των αιτίων των εργατικών ατυχημάτων
 • Κίνδυνοι από τα μηχανήματα
 1. Γενικές αρχές ασφάλειας
 2. Συντήρηση, επισκευές
 3. Εργαλεία χειρός και Φορητά εργαλεία
 4. Μηχανές κατεργασίας μετάλλων.
 5. Ξυλουργικά μηχανήματα
 • Ανυψωτικά μηχανήματα – Μηχανήματα έργων
 • Κίνδυνοι από το ηλεκτρικό ρεύμα.
 • Ελάχιστες προδιαγραφές των χώρων εργασίας
 • Γενικές αρχές εργονομικού σχεδιασμού
 • Πυροπροστασία
 • Φωτισμός, αερισμός, κλιματισμός, θερμοκρασία και υγρασία χώρων εργασίας
 • Θόρυβος- Δονήσεις
 • Επικίνδυνες εργασιακές ουσίες
 1. Σκόνη, αναθυμιάσεις, καπνοί, αέρια, υγρά και ατμοί, μέταλλα
 2. Μέτρα προφύλαξης – Όρια επαγγελματικής έκθεσης
 • Μέσα ατομικής προστασίας
 • Προστασία από πτώσεις
 • Εργασία σε κλειστούς χώρους. Εργασία σε περιορισμένους χώρους.
 • Προστασία στις εργασίες σε ύψος (Ικριώματα – Φορητές Κλίμακες)
 • Ενδοεπιχειρησιακές μεταφορές – Χειρωνακτική διακίνηση φορτίων
 • Γραπτή εκτίμηση του επαγγελματικού κινδύνου- Παραδείγματα (Αναφορά στο εργαλείο OiRA και παρουσίαση της λειτουργίας ενός από τα διαθέσιμα εργαλεία OiRA, http://www.oiraproject.eu/oira-tools).
 • Πηγές πληροφόρησης για θέματα ασφάλειας και υγείας των εργαζομένων
 • Γενική ανασκόπηση – συζήτηση – Κλείσιμο σεμιναρίου (τεστ πολλαπλών επιλογών)

Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος – Επικοινωνίας:

Συμπληρώστε την Δήλωση Ενδιαφέροντος

  Πληροφορίες : Φωτεινή Κόκκινου
  Τηλ: 213 0716373 & 380, Fax: 213 0716381, e-mail:  info-forum@kdvm2.gr