Πρόγραμμα Κατάρτισης

για 

Τεχνικούς Ασφαλείας

σε Επιχειρήσεις Β’ & Γ’ κατηγορίας

  Με βάση την ισχύουσα νομοθεσία, κάθε εργοδότης που απασχολεί εργαζομένους οφείλει να διαθέτει Υπεύθυνο για την ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων στο χώρο εργασίας/τεχνικού ασφάλειας.

 Ο χρόνος απασχόλησης του τεχνικού ασφάλειας εξαρτάται από τον αριθμό των εργαζομένων και την κατηγορία επικινδυνότητας της επιχείρησης.

 Για τον καθορισμό των προσόντων του τεχνικού ασφάλειας και για τον υπολογισμό του χρόνου απασχόλησής του οι επιχειρήσεις κατατάσσονται σε τρεις κατηγορίες Α (υψηλής επικινδυνότητας), Β (μεσαίας επικινδυνότητας), Γ (χαμηλής επικινδυνότητας).

  Στις επιχειρήσεις Β και Γ κατηγορίας και με αριθμό εργαζομένων μικρότερο του 50 μπορούν και οι ίδιοι εργοδότες, υπό προϋποθέσεις, να ασκούν τις υπηρεσίες του Τεχνικού Ασφαλείας εφόσον επιμορφωθούν με σεμινάριο διάρκειας 35 ή 10 ωρών αντίστοιχα.

Το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα απευθύνεται σε:
εργοδότες και εργαζόμενους που υπό συγκεκριμένες
προϋποθέσεις και κατόπιν επιμόρφωσης, δύνανται να
αναλάβουν τις υποχρεώσεις του Τεχνικού Ασφαλείας

 

 

Διαδικασία Υλοποίησης:
Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ.: 25/1 από 04/01/2021 εγκύκλιο,
τα προγράμματα υποβάλλονται στο Υπουργείο Εργασίας – Διεύθυνση Δ9,
2 μήνες πριν από την 
ημερομηνία έναρξής τους και καταληκτική ημερομηνία
διεξαγωγής τους ορίζεται η 20η Δεκεμβρίου.

 

 

 

Πληροφορίες:
Τηλ.: 213 0716373 & 380  // Fax: 213 0716381
E-mail: info-forum@kdvm2.gr

Διάρκεια Σύγχρονης
εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης:

Για Γ’ κατηγορίας:  10 ώρες

Κόστος Συμμετοχής:  70€

 

Για Β’ κατηγορίας:  35 ώρες

Κόστος Συμμετοχής:  130€

 

Βεβαίωση Επιμόρφωσης:
Με την ολοκλήρωση του σεμιναρίου
και εφόσον έχει εκδοθεί η εγκριτική
απόφαση από το Υπουργείο Εργασίας,
εκδίδεται, σε διάστημα 10 ημερών,
η Βεβαίωση Επιμόρφωσης και τότε
μπορεί ο συμμετέχων να δηλωθεί ως
τεχνικός ασφαλείας,
σε επιχειρήσεις Β & Γ κατηγορίας.

Η Forum Training Κε.Δι.Βι.Μ.2 είναι η Ηγέτιδα δύναμη στην Επαγγελματική Εκπαίδευση
από το 1999 έως και σήμερα, έχοντας καταρτίσει χιλιάδες στελέχη Επιχειρήσεων & Φορέων του Δημοσίου.

Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος – Επικοινωνίας:

Συμπληρώστε την Δήλωση Ενδιαφέροντος

    Πληροφορίες :
    Τηλ: 213 0716373 & 380, Fax: 213 0716381, e-mail:  info-forum@kdvm2.gr