Χρήσιμες Πληροφορίες για την Εκπαιδευτική Διαδικασία:

 • Το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα υλοποιείται εξ’ αποστάσεως μέσω Ψηφιακής Πλατφόρμας τους K.Δ.Β.Μ. 2  Forum Training  
 • Το πρόγραμμα κατάρτισης έχει διάρκεια 8 ωρών και καλύπτει πλήρως όλες τις θεματικές ενότητες που απαιτούνται για την επιτυχή συμμετοχή στις Εξετάσεις του ΕΦΕΤ
 • Οι εκπαιδευτές του Προγράμματος Κατάρτισης, ανήκουν στο Μητρώο Εκπαιδευτών Προσωπικού Επιχειρήσεων Τροφίμων του ΕΦΕΤ (www.efet.gr) και πιστοποιημένοι από τον ΕΟΠΠΕΠ.
 • Η διδακτέα ύλη είναι εγκεκριμένη από τον ΕΦΕΤ
 • Μετά την ολοκλήρωση της εκπαίδευσης ο φορέας υποβάλλει συγκεντρωτικά στον ΕΦΕΤ το παράβολο όσων εκπαιδευομένων επιθυμούν να υποβληθούν σε εξετάσεις, προκειμένου να αξιολογηθούν και να αποκτήσουν την πιστοποίηση του. Ο τόπος και ο χρόνος των εξετάσεων καθορίζονται από τον ΕΦΕΤ.
 • Τo εν λόγω σεμινάριο υποβάλλεται στον ΕΦΕΤ 40 ημέρες πριν από την ημερομηνία υλοποίησης και πραγματοποιείται με e-learning (εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση), είτε σε μία (1) είτε σε δύο (2) ημέρες.

 

Τα προγράμματα με τίτλο «Βασικές Αρχές στην Υγιεινή και Ασφάλεια των Τροφίμων» αποσκοπούν στη διασφάλιση της ποιότητας, την παραγωγή ασφαλών προϊόντων και την προστασία του καταναλωτή σύμφωνα με τον Κανονισμό 852/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 29ης Απριλίου 2004 για την Υγιεινή των τροφίμων.

Τα προγράμματα επιπέδου 1 αφορούν στην κατάρτιση απλών χειριστών σε Βασικές Αρχές Υγιεινής και Ασφάλειας Τροφίμων.

Θεματική Ατζέντα του Προγράμματος Κατάρτισης:

 • Εισαγωγή στην Ασφάλεια Τροφίμων
 • Μικροοργανισμοί & Χαρακτηριστικά αυτών
 • Τροφοδηλητηριάσεις & η παρεμπόδιση τους
 • Ατομική υγιεινή & συμπεριφορά του χειριστή τροφίμων
 • Το Εργασιακό Περιβάλλον
 • Πρακτικές Καθαρισμού
 • Κοινά μυάσματα & έλεγχος αυτών
 • Νομοθεσία Υγιεινής Τροφίμων

Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος – Επικοινωνίας:

Συμπληρώστε την Δήλωση Ενδιαφέροντος

  Πληροφορίες : Ευθαλία Φλουρίδου
  Τηλ: 213 0716373 & 380, Fax: 213 0716381, e-mail:  forum@kdvm2.gr